Acasa / Termeni si conditii

Termeni si conditii

  1. Infor­matii despre site

1.1. Site-ul web www.asigest.ro este pro­pri­etatea firmei ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SA, cu sediul in Duiliu Zamfirescu nr.8, S1, 011812 , inreg­is­trata la Reg­istrul Com­er­tu­lui cu numarul J40/18869/1999 , CUI 6311898 , numit pe par­cur­sul aces­tor ter­meni si con­di­tii Asigest.ro Asigest Bro­ker de Asig­u­rare Reasig­u­rare S.A. este inscrisa in Reg­istrul Bro­ker­ilor sub numarul RBK043/2001 si autor­izata si de catre Comisia de Supraveg­here a Asig­urar­ilor sa nego­cieze si sa incheie con­tracte de asig­u­rare pen­tru cli­en­tii sai. Adresa de con­tact: Str. Duiliu Zamfirescu nr.8, S1, 011812 Bucuresti-ROMANIA, Tel. Romt­ele­com: +40 21.230.41.54/230.40.85 Fax Romt­ele­com: +40 21.230.41.79 email: contact@asigest.ro.

 

  1. Pro­pri­etatea Intelectuala

2.1 Con­tin­u­tul si design-ul www.asigest.ro , inclu­siv look&feel-ul aces­tuia si bazele de date acce­si­bile prin inter­mediul sau, sunt pro­pri­etatea Asigest.ro si sunt pro­te­jate prin leg­is­la­tia romana in vigoare cu privire la drep­turile de autor si drep­turile conexe. In cazul con­tin­u­tu­lui pre­luat de la parteneri pe baza acor­durilor incheiate, aces­tea sunt identfi­cate prin men­tionarea numelui parteneru­lui linga tex­tul sau sigla respectiva.

2.2. Este interzisa orice uti­lizare a con­tin­u­tu­lui Asigest.ro in alte scop­uri decat cele per­mise expres de prezen­tul doc­u­ment sau de leg­is­la­tia in vigoare. Cererile de uti­lizare a con­tin­u­tu­lui in alte scop­uri decat cele per­mise expres de prezen­tul doc­u­ment pot fi trim­ise la adresa de email contact@asigest.ro.

2.3. In con­di­ti­ile in care con­siderati ca un anu­mit con­tinut aflat pe site incalca drep­turile dvs. de pro­pri­etate int­elec­tu­ala, drep­tul la viata pri­vata, la pub­lic­i­tate sau alte drep­turi per­son­ale, sun­teti rugat sa trim­iteti un email la contact@asigest.ro cu drep­turile incal­cate, pen­tru a per­mite admin­is­tra­to­rilor Asigest.ro sa actioneze in con­for­mi­tate cu dis­poz­i­ti­ile legale con­form Legii 365/2002 privind com­er­tul elec­tronic. 5. Schim­bari ale site-ului Asigest.ro isi rez­erva drep­tul de a sus­penda, mod­i­fica, adauga sau sterge in orice moment por­tiuni ale con­tin­u­tu­lui sau. De aseme­nea, Asigest.ro isi rez­erva drep­tul de a restric­tiona acce­sul uti­liza­to­rilor la o parte sau la intregul sau continut.

  1. Reg­ulile de prestare ale ser­vici­ilor pe cale electronica

3.1.Tipurile de ser­vicii prestate In cadrul paginii de inter­net mai sus men­tion­ate Asigest Bro­ker de Asigurare-Reasigurare presteaza ser­vicii de inter­me­diere a asig­urar­ilor con­stand in incheierea politelor de asig­u­rare in numele si in favoarea asig­u­ra­to­rilor cu care detine un con­tract de colaborare.

3.2. Folosirea paginii si a infor­mati­ilor trans­mise Con­fi­den­tial­i­tatea si pro­tec­tia infor­mati­ilor colec­tate de la dvs. sunt de o impor­tanta vitala pen­tru noi. www.asigest.ro nu ofera infor­ma­tia colec­tata unor terti fara con­sim­ta­man­tul dvs. expres si pre­al­a­bil. Orice sta­tis­tica privind trafi­cul uti­liza­to­rilor nos­tri, pe care o vom oferi catre terte retele de pub­lic­i­tate sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansam­blu de date si nu include nici o infor­matie iden­ti­fi­ca­bila per­sonal despre niciun uti­liza­tor indi­vid­ual. In momen­tul in care noi primim infor­mati­ile trans­mise de dvs. va garan­tam ca vom depune toate efor­turile pen­tru a asigura secu­ri­tatea aces­tora in sis­temele noas­tre, con­form stan­dard­e­lor de secu­ri­tate impuse de leg­is­la­tia romana in vigoare.

3.3. Deşi Site-ul poate să includă linkuri către alte pagini web sau alte retele, Asigest.ro nu deţine controlul asupra acestor alte pagini web, nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie sau garantie in legatura cu aceste pagini web sau retele.

Cu exceptia cazului in care este prevazut in mod expres altfel in Site, orice includeri de legaturi cu alte pagini web sau retele nu implica niciun fel de spirjinirea de catre Asigest.ro a materialului disponibil pe respectivele pagini web sau retele sau orice garantie referitoare la legalitatea sau validitatea informatiilor inlcuse in respectivele pagini web si nici nu reprezinta vreo asociere cu operatorii acestora Asigest.ro nu poate să accepte nicio răspundere pentru corectitudinea sau alte caracteristici ale conţinutului sau pentru securitatea activităţilor desfăşurate pe aceste alte pagini web. Utilizarea de către dumneavoastră a acestor pagini este doar pe riscul dumneavoastră.

3.4. Confidentalitate. Informatii cu caracter personal

Informaţiile personale pe care le dobândim vor fi tratate de catre Asigest.ro ca fiind confidenţiale conform pevederilor Politicii de Confidentialitate. Va rugam sa cititi Politica de Confidentialitate anterior oricarei utilizari a acestui Site pentru a vedea care sunt drepturile si obligatiile dumneavoastra in legatura cu furnizarea informatiilor personale.

Va reamintim ca Politica de Confidentialitate completeaza Termenii si Conditiile si impreuna guverneaza raportul dumneavoastra cu Asigest.ro in legatura cu Site-ul si utilizarea acestuia de catre dumneavoastra.

3.5. Informatii primite de Asigest.ro. Cu excepţia situaţiei in care Site-ul prevede diferit în mod expres, Asigest.ro nu este responsabil pentru conţinutul sau utilizarea oricăror pagini web sau a oricăror mesaje transmise sau primite de dumneavoastră.

In cazul in care raspundeti sau trasmiteti catre Asigest.ro informatii, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte asemenea privind Site-ul ori continutul acestuia, va precizam ca acele informatii sunt considerate a fi neconfidentiale, iar Asigest.ro nu va avea nicio obligatie de niciun fel in legatura cu acele informatii. In plus, Asigest.ro are dreptul de a reproduce, utiliza, dezvalui, afisa, arata, transmite, efectua crea lucrari derivative si de a distribui informatiile catre terti fara limita, precum si dreptul de autoriza terte parti sa faca acest lucru. De asemenea, Asigest.ro are dreptul de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici continute in aceste informatii in orice scop posibil, inclusiv, dar fara a se limita la dezvoltarea, producerea si comercializarea produselor si altor articole care contin aceste informatii.

Paragraful anterior nu se aplica niciunei informatii personale transmise de catre dumneavoastra catre Asigest.ro, asa cum sunt acestea detaliate in Politica de Confidentialitate.

De asemenea, sunteti responsabil pe deplin de continutul oricarui comentariu pe care il faceti. Sunteti de acord ca niciun comentariu postat de dumneavoastra pe acest Site: (i) nu incalca si nu va incalca niciun drept al niciunui tert, inclusiv drepturile de autor, de marca inregistrata, dreptul la confidentialitate sau alte drepturi personale sau de proprietate; (ii) nu este si nu va contine materiale defaimatoare ori ilegale, abuzive, obscene si nici nu va constitui o insusire ilegala a unor secrete industriale ale Asigest.ro sau ale oricarui alt tert; si (iii) nu va compromite produsele sau serviciile Asigest.ro sau ale oricarui alt tert.

4.Informatiile publicate pe Site

Asigest.ro furnizeaza informatii care respecta prevederile legale aplicabile din Romania si incearca sa furnizeze pe Site informatii corecte, adecvate si actuale. Materialele si informatiile incluse in acest Site sunt furnizate, insa, ca atare si nu contin garantii de niciun fel, fie ca sunt expres prevazute sau implicite.

Asigest.ro nu garanteaza utilizarea sau rezultatul utilizarii informatiilor din acest Site din perspectiva corectitudinii, acuratetei sau fiabilitatii acestora si nici ca acestea corespund total sau partial cerintelor dumneavoastra sau ca vor fi modificate in sensul solicitat de dumneavoastra. Materialele din Site nu reprezinta in niciun fel recomandari sau activitati de consultanta din partea Asigest.ro, iar orice decizie de investitie va apartine si va fi realizata exclusiv pe riscul dumneavoastra.

Asigest.ro nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care anumite informatii sunt furnizate cu intrerupere, erori, intarziere, sunt pierdute, sterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive si nici pentru consecintele care pot aparea datorita întarzierii, pierderii sau inexactitătii informatiilor publicate sau existente pe Site. Veti folosi informatiile furnizate in cadrul Site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, acceptati in mod expres ca Asigest.ro va fi absolvit de orice răspundere.

De asemenea, acest Site poate fi accesat de oriunde in Romania si din afara acesteia.  Asigest.ro nu ofera nici o asigurare cu privire la conformitatea continutului acestui Site cu legislatia oricaror alte tari, in afara Romaniei. In cazul in care accesati acest Site din afara Romaniei, va precizam ca sunteti exclusiv responsabil de respectarea legislatiei aplicabie in teritoriul in care va aflati si din care accesati Site-ul.

  1. Recla­matii

5.1 Recla­mati­ile privind func­tionarea paginii de inter­net sau acu­ratetea datelor cuprinse in ea pot fi depuse pot fi depuse electronic in sectiunea  CONTACT de pe site sau in scris la adresa Str. Duiliu Zamfirescu nr.8, S1, 011812 Bucuresti.

5.2 Recla­ma­tia depusa core­spun­za­tor tre­buie sa con­tina cel putin urma­toarele date: infor­matii privind Uti­liza­torul, prenu­mele si numele aces­tuia, e-mail-lul, adresa de core­spon­denta pre­cum si descrierea prob­le­mei, la care se refera reclamatia.

  1. Dis­poz­i­tii finale

Drep­turile si oblig­ati­ile par­tilor, impuse de prezen­tele ter­meni si con­di­tii, pre­cum si toate efectele juridice pe care le pro­duce prezen­tul acord vor fi inter­pre­tate si guver­nate de legea romana in vigoare.

Asigest Broker de Asigurare – Reasigurare S.A,  poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorului prin intermediul site-ului www.asigest.ro  fara a fi necesară vreo altă modalitate de notificare. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul dupa afișarea lor pe site.

Con­di­tia ben­e­ficierii de ser­vici­ile oferite prin folosirea paginii de inter­net www.asigest.ro este acceptarea hotarar­ilor prezen­telor Ter­meni si conditii.

Top