Header Image

RCA

RCA-ul este asigurarea obligatorie de raspundere civila auto prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto sunt despagubiti, fie ca este vorba de daune la autovehicule, vatamari corporale, decese sau pagube aduse proprietatilor. Aceasta asigurare se incheie pentru toate autovehiculele inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania.

Cunoscuta drept „compensare directa” in OUG 54/2016 aceasta notiune se pastreaza in Legea 132/2017 la art. 26 sub denumirea de „decontare directa” si va avea un caracter optional pentru asigurat. Decontarea directa se aplica cand accidentul auto s-a produs pe teritoriul Romaniei intre vehicule inmatriculate/inregistrate in Romania iar daunele sunt produse exclusiv vehiculelor si nu exista vatamari corporale iar vehiculele au asigurari RCA aflate in valabilitate la momentul evenimentului.

Riscurile acoperite de polita rca:

 • vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
 • pagube materiale;
 • pagube reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat;
 • cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana pagubita.

Limitele de despagubire conform legislatiei in vigoare sunt:

 • pentru pagubele materiale produse în unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire este de 1.220.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;
 • pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire este de 6.070.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR.

In cazul in care in acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in contractul RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.

Excluderi

Conform articolului 12 din Legea 132/2017 prevederile legale privind excluderile contractului RCA sunt urmatoarele :

Art. 12 : Neacordarea despagubirii

Asiguratorul RCA nu acorda despagubiri pentru:

 1. a) cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:

(i) intr-un caz de forta majora;

(ii) din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate;

(iii) din culpa exclusiva a unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute la art.11 alin. (3) lit. d);

 1. b) prejudiciile produse bunurilor apartinand conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri;
 2. c) urmatoarele situatii:

(i) prejudiciile au fost produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea ori utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;

(ii) bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;

(iii) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

 1. d) prejudiciile cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere, conform prevederilor legale;
 2. e) partea din prejudiciu care depaseste limitele de raspundere stabilite prin contractul RCA, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;
 3. f) amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului;
 4. g) cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
 5. h) sumele pe care conducatorul vehiculului raspunzator de producerea prejudiciului este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 6. i) prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele prejudicate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 7. j) prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asiguratorul RCA poate dovedi ca persoanele prejudiciate stiau ca vehiculul respectiv era furat;
 8. k) prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
 9. l) prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
 10. m) prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 11. n) prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul in timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac ori razboi.

Raspunderea asiguratorului rca incepe:

 • din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia
 • din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabila la momentul incheierii noii asigurari
 • din momentul eliberarii contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a înmatricularii/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate

Incetarea contractului RCA
Contractul RCA inceteaza:

 • la data la care proprietarul vehiculului notifica asiguratorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, insotita de documente justificative
 • la data la care vehiculul este radiat din circulatie
 • la implinirea termenului stabilit in contractul RCA

Desfiintarea si denuntarea contractului RCA
1. Contractul RCA se desfiintează de drept daca:
a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila inainte de a se naste obligatia asiguratorului RCA;
b) producerea riscului asigurat a devenit imposibila dupa nasterea obligatiei asiguratorului RCA.
2. In cazurile prevazute la alin. (1) si la art. 7 lit. a) si b), atunci cand asiguratul a platit integral sau in rate prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a contractului RCA, daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. In cazul in care asiguratorul RCA este ulterior obligat la plata unor despagubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asiguratorul RCA este indreptatit sa recupereze de la asigurat prima de asigurare restituita acestuia, la cerere.
3. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul RCA despre incheierea altor contracte RCA cu alti asiguratori RCA si poate opta pentru mentinerea in vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de optiune se exercita o singura data pe perioada unui an calendaristic si poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare in vigoare ulterioara primului contract RCA incheiat.

25

ani EXPERIENTA

400

PROFESIONISTI

17

Distinctii

20

ani experienta

Vreau sa aflu detalii


  Top